29.3.08

Ma i rosa elefanti no...

Se è vero che ricorderemo la nostra giovinezza modellata su un umorismo simpsoniano, senz'altro l'infanzia di tanti di noi è stata popolata dalla fantasia di Disney e dei suoi successori.
Molti di voi hanno senz'altro nella loro memoria questa sequenza tratta da Dumbo. Io la ricordo come una delle più agghiaccianti di tutta la mia fanciullezza. Rivedendola oggi, e considerando che risale a non più tardi del 1941, l'effetto è di totale sconcerto. Di quali stupefacenti facevano uso gli sceneggiatori della Disney? Ma soprattutto, come potevano pensare che una sequenza del genere fosse adatta ad un pubblico di bambini anche piccoli?
Senza parole.

Ora che è tornato il bel tempo

Bari - dal 28 marzo al 6 aprile 2008
Lea Caputo - Trame di ghiaccio | NODO
Come il ghiaccio perde la sua forma acquisita avviandosi verso il fluire della sua essenza primaria, così si cerca di liberarsi dalle fobie, dalle ansie, dalle piccole nevrosi quotidiane.
nodo.megablog.it

Bari - dal 29 marzo al 18 aprile 2008
Ernesto Portas - Sguardo laterale | GALLERIA LINEA D'ARTE
L'artista ci suggerisce sommessamente l'essenza dell'osservare, a noi spettatori si palesa un vedere che percorre i tratti laterali.
www.lineartebari.com

Bari - dal 15 marzo al 20 aprile 2008
Gianfranco Groccia - Colt | MUSEO NUOVA ERA
Le opere raffiguranti i volti femminili sono accostate a monocromi rettangolari su cui sono disposte delle colt, questi dialogano per assonanza o contrasto con le immagini.

Bari - dal 15 marzo al 30 aprile 2008
L'Arca | GALLERIA BONOMO
I trentaquattro lavori sono altrettanti momenti d’incontro tra l’artista e l’animale o la bestia che dir si voglia, attimi di simpatia, di colloquio di identificazione con un compiacimento plastico per la forma vivente che solo l’animale suggerisce.

Bari - dal 29 marzo al 30 aprile 2008
Urban Landscapes | MURATCENTOVENTIDUE ARTE CONTEMPORANEA
La mostra riunisce tre video che offrono sguardi diversi sul tema del paesaggio urbano.
www.muratcentoventidue.com

Bari - dal 28 marzo al 7 maggio 2008
Dissonanze | DUEFFE
Collettiva di arte contemporanea.

28.3.08

E ci jè, probbe la storie de Minze Cule!

Ebbene sì, signore e signori. L'abbiamo trovata: dalla notte dei tempi, la fantomatica storia di Minze Cule (evidentemente "Mezzo Culo", evidentemente in dialetto barese :D) che nella tradizione della mia città equivale all'antonomasia di tutte le vicende da due soldi. Ecco a voi...

La storie de Minze Cule

Iève na volde e stève na famìgghie combòste da u-attàne,da la mamme e da le fìgghie.
Na dì ca facève fridde le fìgghie decèrne a la mamme: “Mamme, fasce fridde, u sa com'azzècchene le frittue? L'am'a fa? ".
“Iè vvère "
, decì la mamme, "ch'u ffridde ca strènge nge velèssere do frìttue. Ma com'am'a fa ca la fresòre no la tenìme?"
“Mamme, e no la puète pegghià m'bbrìiste de nguàcch'e sedetùre?"
“Sine, iè vvère"
decì la mamme a la fìgghia granne, "u sa ci-à da fà, va da Mìinze Cule e fàttela dà. Però no la si chiamànne ch'u sopanòme, chiàmele Jangelìne ".
La fìgghie acchesì facì.

Tuppe, tuppe.
"Ce iè?”
“So ji, iàbbre Jangelìne “.
“Ci uè, pecceuèdde? “.
“Me manne mamme. Ha dditte ce nge puète dà m-bbriìste la fresòre, fra na mènz'ore te la pòrteche ndrète”.
“E ci-avit'a fa?”
"Am'a fa le frittue e le canzengiìdde", decì la uaggnèdde.
”Iòsce, che ccusse ffridde, so pròbbie adattàte", respennì Miìnze Cule.
“Ii te dogghe la fresòre, dingìuue a mmàmete, però tu m'ha d'annùsce ngocch'e ffrìttue e calzengìidde. A se nò non de la dogghe. Va bbùune?"
“Sine, sine Jangelìne ", decì la pecceuèdde, "ngi-u digghe a mmamme. Statte secùre ca nu non zime sgrate ".
“Va bbène, vattìnne "
, decì Mìinze Cule e nge dètte la fresòre.

La uaggnèdde tutta presciàte se ne sci a la case. Come arrevò, la facì a vedè a la mamme ca mannò a cattà la masse da chèdde ca vènne u ppane e acchemenzò a preparà tutte le cose ca nge velèvene.
Fernùte de frisce, na frìttue iune e na frìttue u ualde, nu calzengìidde a iùne e nu calzengìidde o ualde, sci a fernèssce ca u piàtte arremanì vacande.
"E mmò", decì la mamme, “come am'a fa pe Mìinze Cule?"
“Ii”
,decì la fìgghie, “non dènghe facce de sci a ddange ndrète la fresòre sènza pertànge u piattecìidde de le frittue e de le canzengìidde ca nge so premettùte ".
“Mo sacce jl ci-am'a fa, viste ca la masse no nge ne sta cchiù", decì la mamma.

Pegghiòrne la canìgghie ca servève pe ffa u mangià pe le gaddìne e la trembòrne. Acchesì facèrne la masse.
Aradòrne u tiàne e assi ngocch'e checchiàre de carna sfritte, nu pìcche de recòtte e nu pìcche de zzùcchere. Ma chisse cose ièvene picche assà. Allòre le fìgghie se dèttère da fa ad accìte maggnàttue e ssurghe. Mbastòrne tutte cose e frescèrle frìtttie e calzengìidde.
La mamme preparò nu bbèlle piattecìidde u-accheinegghiò che nu pannolìne e ngi-u dètte a la fìgghie che la fresòre.
"Ecche", disse, ”va da Mìinze Cule e dange tutte cose. Chiàmele Jangelìne e nnò Mìinze Cule. E ddì:
"’Iangelìne, cusse iè u piatteciidde de le frìttue, chèsse iè la fresòre e bbuène appetìte, ha dditte mamme’".

La uaggnèdde acchesì facì. Come Mìinze Cule avì la fresòre e u piattecìidde de le frìttue e calzengìidde, decì:
"Gràzzie, puèrte tande salùte a mmammete " e come la uaggnedde se ne sci, ammenò la mane o piattecìidde e trò u prime beccòne a nu calzengìidde. O prime muèzzeche capetò u poste addò stève la recotte.”Oh! ci è bbèlle ", decì, e mastecàve che ttutte u guste. Come trò u ualde muèzzeche addò stève u sorghe ele maggnàttue, scketò n dèrre e ammenò na sendènze.
“Puh ", decì, ”gocce hann'avè, ci-hanne mettùte ddò iìnde? " Facì pe vedè e acchiò surghe, maggnàttue e ttand'alde anemàle sckefùse. S'alzò da la sègge tutt'agetàte, iève devendàte rosse come a nu diauuìcchie. Auuandò u rèste du calzengìidde e u sbattì n-dèrre com'a nu pulpe. Sùbbete fesc'i la gatte pe mangiassìiuue, ma come mettì u nase, se dètte n-drète percè iève fetènde.
“AhAh ssì ", decì Mìinze Cule, "vu credite d'avè pegghiàte pe ffèsse a mmè, ma mo m'agghi'a vendecà. A ttutte v'agghiaccìte, quand'è vvère ca me chiàmeche Mìinze Cule".

Na sedetùre sendì de gredà a Mìinze Cule e sscì sùbbete ad avvesà la mamme de la pecceuèdde.
Tutta trevegghiàte la poverèdde acchemenzò a pegghià il sapone e u stennì sop'a le gradìne de la scala ca dève a la case ch'u desìggne de Mìinze Cule come avev'a salì sùbbete avèv'a sceuuà.
Acchesì facèrne. Angèrne le gradìne de sapòne, pegghiorne u comò e u liìtte e le rnettèrne drèt'a la porte e se scèrne ad ascònne, iùne iìnd'a la graste, iùne iìnd'o stepòne, iùne iìnd'a la credènze e u ualde iìnd'o lìitte apprìisse a la mamme, aspettànne ca Mìinze Cule se sfuàve.
Mìinze Cule, mbbèsce, se vestì a mmorte ch'u renzèle n-gape e nu trepète reveldàte che le cannèl'appecciàte sop'a oggn'e ggamme.
Se pegghiò nu bastòne de fìirre, u cambanìidde e se ne sci.
Come arrevò m-bbàcce o pertengìine, dètte na mazzàte de mìinze cule e u-aprì.
"Mo vènghe", decì acchiamendànne a la porte de la case, " e mmò am'a fa le cunde ".
La mamme e le fìgghie ca stèvene aschennùte cchiù se trevegghiòrne e pe la pavùre ièvene devendàte peccentrnne quànd'a nu pòdece.
Acchesì Mìinze Cule senò u cambanìidde e decì: " Mo salghe u prime gradìne ".
Come facì pe mmètte u pète sceuuò p'u sapòne ca stève e se spezzò na gamme.
"Ah! Maldètte a vvù ", gredò p'u delòre e pe la ragge Mìinze Cule, " ma v'agghi'avè all'òggne ".

Dlìn, dlìn, dlìn, senò n'alda volde u cambanìidde: " Mo salghe u secònde gradìne " e facì pe salì.
Brebùffete, sceuuò e se spezzò l'alda gamme. Mìinze Cule scettàve fuèche. Le maldezziùne arrevàvene n-giìle.

Iìnd'a la case la mamme e le fìgghie se facèrne iìnd'a le calzenìitte pe la pavùre; ma Mìinze Cule non z'affermàve.

Dlìn, dlìn, senò arrète u cambanìidde: " Stogghe a salì u tèrze gradìne ". Brebùffete, se spezzò nu vrazze e scettò cèrte lucche ca se sendèrne pezzìnghe a ccase de diàuue.
Dlìn, dlìn, dlìn, " Stoggh'a salì u quarte gradìne ". E come facì p'arrambecàsse se spezzò u ualde vrazze.

Che n-dutte chèsse arrevò suse cu velène e che la ragge a la vocche. Dètte na mazzàte de mìinze cule e aprì la porte.
U lìitte e u comò scèrn'a fernèsce m-bbacce o parète de facce m-bbrònd'a la porte.
Mìinze Cule tutt'arrabbiàte velòve pàgghie pe ccìinde ca vàdde schemegghiò u lìitte e come vedi la mamme e nu fìgghie iìnd'a nnudde l'accedì.
Acehesì sci vedènne a ttutte vanne. Acchiò nu fìgghie iìnd'o comò e u-accedì, acchiò u ualde iìnd'o uarnàre e u-accedì. N-zzòmme l'accedì a ttutte, scolùse a ccudde ca stève iìnd'a la graste.

Acquànne se retrò u-attàne, cusse fìgghie nge decì tutte.
U-attàne ce facì? S'armò e sscì ch'u fìgghie a la case de Mìinze Cule. Chòsse come u vedi, decì: " Ce uè?"
"Tu"
, respennì u-attàne, "si accìse la famìgghia mè. E mmò iì agghi'accìte a ttè ".
"No, no", decì Mìinze Cule, “non zo state iì".
"Nonn'e vvère ", decì u fìgghie, "ii te so vviste. Tu si state. Papà, accìdele".

Sènza ca Mìinze Cule petèsse cercà aiùte, che la sckùme a la vòcche, u-attàne l'accedì e se ne sci a la case ch'u figghie.
Come trasì pegghiò na medecìne pe ffà resescetà le crestiàne e l'ammenò sop'a ttutte le figghie e a la megghière ca ièvene state accìse e cchidde resescetòrne e stèrne chendìinde e felìsce.

Stòria mè non è cchiù, male a llore e bbène a nnù.


26.3.08

Natale con i tuoi, Pasqua con k-way

Mi si passi il titolo: quest'anno l'in-clemente [ma]stella gialla che riscalda il nostro pianetucolo ha deciso di dare forfait per il weekend pasquale, e devo pur prendermi la mia rivincita sul freddo patito con qualche freddura di rimando, mi sembra quantomeno lecito.
Insomma, questa noiosa serie di puns verbali solo per dirvi che ho passato una cospicua parte del mio tempo vacanziero al cinema, e per introdurre un paio di recensioni di quanto visto. Aah. Sono proprio alla frutta.

Provaci ancora Sergio
Colpo d'occhio


Allora, film complessivamente mediocre, ma a fronte di vari contro, un paio di buoni pro è il caso di accordarglieli.
La trama è abbastanza convincente - per quanto non del tutto inedita, ma diciamo che nessuno si aspetta più trame sconvolgenti e quindi ci possiamo accontentare - soprattutto perché è ben chiaro che Rubini ce l'ha messa tutta per venir fuori dallo stereotipo del film italiano contemporaneo, dove se non è la moglie che lascia il marito, saranno i figli problematici o quantomeno un po' di guai sul lavoro ad occupare il posto di protagonisti assoluti del plot, con buona pace di quelli come noi, che di fatti privati di famiglie simili alla propria tendenzialmente hanno piene le corna. Checché ne dica il gioviale Virzì che va a lamentarsi dalla Dandini di qualcosa di cui suo malgrado è responsabile almeno un pochettino. E quindi un sincero plauso al tentativo del buon Sergio di cambiare aria e di occuparsi di un ambiente spesso snobbato dalle nostrane pellicole com'è quello dell'arte contemporanea.
Buona anche la scelta delle location, tra cui la Biennale, della quale si possono apprezzare interessanti scorci espositivi, la citazione di enti e situazioni reali (Art Basel o exibart, ad esempio), la stessa scelta di proporre, come fatte dal protagonista, le vere opere di uno scultore come Gianni Dessì - a me personalmente gradite - e ancora, l'attenzione a una fotografia che è altrimenti decisamente carente nella produzione cinematografica italiana degli ultimi tempi.

Ma i buoni propositi del nostro si sciolgono come tempera in acqua di fronte ad un casting scelto più per le suddette necessità estetico-scenografiche che per rispondenza alla veridicità dei ruoli. E così uno Scamarcio nel pieno della sua grossolana paesanità non regge le sfumature richieste ad un personaggio che cambia più volte comportamento durante lo svolgimento ed è quasi comico negli accessi d'ira (oltre al fatto, non tracurabile, che lo si fa piangere misteriosamente solo dall'occhio destro: sarà forse il "colpo d'occhio" cui si riferisce il titolo?); Vittoria Puccini è una sorta di insipidissima Barbie Max & Co., priva di qualunque rilievo che vada al di là dell'ammirazione che possono eventualmente suscitare i suoi riflessi ramati, che non sa che piagnucolare stucchevolmente per l'intera durata del film.
Per non parlare poi dello stesso Rubini, tragicamente fuori parte in un ruolo difficile che avrebbe richiesto un contegno a mio parere molto diverso. Il risultato, più che artistico, riesce globalmente assai artificioso e ben poco coinvolgente.
Peccato. Provaci ancora, Sergio...

Long live King Philip
Onora il padre e la madre


Sarà che non avevo letto granché su questo film prima di vederlo e sarà anche che non mi aspettavo nulla dalla sua visione, ma devo ammettere di essere rimasta davvero colpita da questa pellicola dalle tante qualità.
Non so se cominciare con l'elogiare la colonna sonora ben presente ed efficacissima, la fotografia eccellente, la scelta finissima degli ambienti interni (una vera goduria in certi casi: si consiglia di vestire gli occhi dell'interior designer prima di vedere il film), la spietatezza senza concessioni di una trama del tutto priva di sbavature o la qualità di tutte le interpretazioni. Tra le quali spicca senz'altro quella di Sua Maestà Philip Seymour Hoffman, onnipotente interprete ormai consacrato sull'altare hollywoodiano da ruoli come quello di Truman Capote, ma che è stato a lungo un outsider confinato a ruoli marginali probabilmente per la sua corporatura imponente. Hoffman è davvero capace di una potenza espressiva che mi lascia senza fiato, e in questa pellicola supera se stesso. Da Oscar.
Se mi si costringe a parlare di difetti per questo film, si potrebbe dire che nel primo tempo, in cui l'azione non arriva ancora all'apice, la struttura fatta di continui flashback/flashforward (come in molti film di Nolan, ad esempio) può risultare un po' stucchevole, soprattutto perché si spazia in un arco di tempo molto limitato - poco più di una settimana. Nella seconda parte, però, questo lieve disagio viene facilmente vinto dal precipitare degli eventi che non permette distrazioni ed enfatizza, al contrario, la ricerca raffinatissima di angolazioni diverse per gli stessi eventi, in un'indagine psicologica che è un vortice senza ritorno.
Difficile, ma imperdibile.

17.3.08

Simon's cat

Forse avrete già visto il primo episodio, che è diventato una specie di cutie-cult della rete. Ma Simon ha tirato fuori un nuovo delizioso corto ed io, che non vi resisto, ve li linko entrambi :D

13.3.08

Mumble.

Vi sono al mondo due tipi di persone: quelle le cui posizioni vengono ritenute degne di nota solo perché espresse con innata autorevolezza e quelle che ottengono lo stesso risultato perché sono davvero convinte di ciò che fanno e dicono.
È da ciò che deriva la mia irriducibile diffidenza nei riguardi del genere umano.


8.3.08

Ultime dalla città (mettendosi in pari con gli arretrati)

Bari - dal 22 febbraio al 9 marzo 2008
Franco Scaringi | GALLERIA BLUORG
I dati naturalistici si perdono in una deformazione mentale che è sicuro possesso della figura. Con un gesto che non vuole essere provocatorio ma emblematico della consapevolezza del gioco della rappresentazione, muta i tradizionali risultati della luce e del colore.

Bari - dal 29 febbraio al 9 marzo 2008
Spazio prima | FORTINO DI SANT'ANTONIO ABATE
Spazio Turismo inaugura a Bari una dimensione interamente dedicata all'arte ed alle sue molteplici raffigurazioni

Bari - dal 28 febbraio al 10 marzo 2008
Fabio Santacroce - Sick | NODO
Un fluire frenetico e tachicardico.
Le immagini di una realtà alterata da forme e simboli, riaffiorano trascinate da combinazioni di idrogeno e ossigeno.
L'acqua, in grado di placare ogni sete, diviene caos infetto; la cura, e la malattia stessa.

Bari - dal 23 febbraio al 14 marzo 2008
Giano | GALLERIA LINEA D'ARTE
Paesaggi e boschi incantati, luce e materia nei dipinti di questo artista che vive a Visso (MC) immerso nella natura che lo ispira

7.3.08

Persa in Persepoli

Aaah. Dopo un'infinita serie di noiosissimi rinvii, finalmente ho dato restauro e posso passare lo straccio qua dentro, che si sta riempiendo di ragnatele.
Per la verità, non è che sia stata proprio ligissima (?) al mio dovere di esaminanda, perché mercoledì sera non ho saputo resistere al concedermi la visione di Persepolis, o meglio, al concedermi alla sua visione. Sì, perché è una pellicola cui non ci si può che abbandonare totalmente dall'inizio dei titoli di testa alla fine di quelli di coda.
Potrei dire di tutto e di più su questo straordinario film. Ma non lo farò, come non l'ho fatto qualche tempo fa per Into the wild, perché non voglio togliere nemmeno una parola allo stupore che, sono sicura, non potrà che ingoiarvi quando andrete a vederlo. Perché ci andrete, è un ordine.
Ad ogni modo, state attenti alla domanda che vi faccio. Se vi va, venite a rispondere una volta visto il film, ma badate che avete una sola chance. Dentro o fuori.
A prescindere da quale fosse la sua intenzione, a prescindere dal messaggio che lei possa aver voluto mandare e dal fatto che ci sia riuscita o no (che ne sappiamo?), cosa sentite di aver imparato dal film di Marjane Satrapi?