28.3.08

E ci jè, probbe la storie de Minze Cule!

Ebbene sì, signore e signori. L'abbiamo trovata: dalla notte dei tempi, la fantomatica storia di Minze Cule (evidentemente "Mezzo Culo", evidentemente in dialetto barese :D) che nella tradizione della mia città equivale all'antonomasia di tutte le vicende da due soldi. Ecco a voi...

La storie de Minze Cule

Iève na volde e stève na famìgghie combòste da u-attàne,da la mamme e da le fìgghie.
Na dì ca facève fridde le fìgghie decèrne a la mamme: “Mamme, fasce fridde, u sa com'azzècchene le frittue? L'am'a fa? ".
“Iè vvère "
, decì la mamme, "ch'u ffridde ca strènge nge velèssere do frìttue. Ma com'am'a fa ca la fresòre no la tenìme?"
“Mamme, e no la puète pegghià m'bbrìiste de nguàcch'e sedetùre?"
“Sine, iè vvère"
decì la mamme a la fìgghia granne, "u sa ci-à da fà, va da Mìinze Cule e fàttela dà. Però no la si chiamànne ch'u sopanòme, chiàmele Jangelìne ".
La fìgghie acchesì facì.

Tuppe, tuppe.
"Ce iè?”
“So ji, iàbbre Jangelìne “.
“Ci uè, pecceuèdde? “.
“Me manne mamme. Ha dditte ce nge puète dà m-bbriìste la fresòre, fra na mènz'ore te la pòrteche ndrète”.
“E ci-avit'a fa?”
"Am'a fa le frittue e le canzengiìdde", decì la uaggnèdde.
”Iòsce, che ccusse ffridde, so pròbbie adattàte", respennì Miìnze Cule.
“Ii te dogghe la fresòre, dingìuue a mmàmete, però tu m'ha d'annùsce ngocch'e ffrìttue e calzengìidde. A se nò non de la dogghe. Va bbùune?"
“Sine, sine Jangelìne ", decì la pecceuèdde, "ngi-u digghe a mmamme. Statte secùre ca nu non zime sgrate ".
“Va bbène, vattìnne "
, decì Mìinze Cule e nge dètte la fresòre.

La uaggnèdde tutta presciàte se ne sci a la case. Come arrevò, la facì a vedè a la mamme ca mannò a cattà la masse da chèdde ca vènne u ppane e acchemenzò a preparà tutte le cose ca nge velèvene.
Fernùte de frisce, na frìttue iune e na frìttue u ualde, nu calzengìidde a iùne e nu calzengìidde o ualde, sci a fernèssce ca u piàtte arremanì vacande.
"E mmò", decì la mamme, “come am'a fa pe Mìinze Cule?"
“Ii”
,decì la fìgghie, “non dènghe facce de sci a ddange ndrète la fresòre sènza pertànge u piattecìidde de le frittue e de le canzengìidde ca nge so premettùte ".
“Mo sacce jl ci-am'a fa, viste ca la masse no nge ne sta cchiù", decì la mamma.

Pegghiòrne la canìgghie ca servève pe ffa u mangià pe le gaddìne e la trembòrne. Acchesì facèrne la masse.
Aradòrne u tiàne e assi ngocch'e checchiàre de carna sfritte, nu pìcche de recòtte e nu pìcche de zzùcchere. Ma chisse cose ièvene picche assà. Allòre le fìgghie se dèttère da fa ad accìte maggnàttue e ssurghe. Mbastòrne tutte cose e frescèrle frìtttie e calzengìidde.
La mamme preparò nu bbèlle piattecìidde u-accheinegghiò che nu pannolìne e ngi-u dètte a la fìgghie che la fresòre.
"Ecche", disse, ”va da Mìinze Cule e dange tutte cose. Chiàmele Jangelìne e nnò Mìinze Cule. E ddì:
"’Iangelìne, cusse iè u piatteciidde de le frìttue, chèsse iè la fresòre e bbuène appetìte, ha dditte mamme’".

La uaggnèdde acchesì facì. Come Mìinze Cule avì la fresòre e u piattecìidde de le frìttue e calzengìidde, decì:
"Gràzzie, puèrte tande salùte a mmammete " e come la uaggnedde se ne sci, ammenò la mane o piattecìidde e trò u prime beccòne a nu calzengìidde. O prime muèzzeche capetò u poste addò stève la recotte.”Oh! ci è bbèlle ", decì, e mastecàve che ttutte u guste. Come trò u ualde muèzzeche addò stève u sorghe ele maggnàttue, scketò n dèrre e ammenò na sendènze.
“Puh ", decì, ”gocce hann'avè, ci-hanne mettùte ddò iìnde? " Facì pe vedè e acchiò surghe, maggnàttue e ttand'alde anemàle sckefùse. S'alzò da la sègge tutt'agetàte, iève devendàte rosse come a nu diauuìcchie. Auuandò u rèste du calzengìidde e u sbattì n-dèrre com'a nu pulpe. Sùbbete fesc'i la gatte pe mangiassìiuue, ma come mettì u nase, se dètte n-drète percè iève fetènde.
“AhAh ssì ", decì Mìinze Cule, "vu credite d'avè pegghiàte pe ffèsse a mmè, ma mo m'agghi'a vendecà. A ttutte v'agghiaccìte, quand'è vvère ca me chiàmeche Mìinze Cule".

Na sedetùre sendì de gredà a Mìinze Cule e sscì sùbbete ad avvesà la mamme de la pecceuèdde.
Tutta trevegghiàte la poverèdde acchemenzò a pegghià il sapone e u stennì sop'a le gradìne de la scala ca dève a la case ch'u desìggne de Mìinze Cule come avev'a salì sùbbete avèv'a sceuuà.
Acchesì facèrne. Angèrne le gradìne de sapòne, pegghiorne u comò e u liìtte e le rnettèrne drèt'a la porte e se scèrne ad ascònne, iùne iìnd'a la graste, iùne iìnd'o stepòne, iùne iìnd'a la credènze e u ualde iìnd'o lìitte apprìisse a la mamme, aspettànne ca Mìinze Cule se sfuàve.
Mìinze Cule, mbbèsce, se vestì a mmorte ch'u renzèle n-gape e nu trepète reveldàte che le cannèl'appecciàte sop'a oggn'e ggamme.
Se pegghiò nu bastòne de fìirre, u cambanìidde e se ne sci.
Come arrevò m-bbàcce o pertengìine, dètte na mazzàte de mìinze cule e u-aprì.
"Mo vènghe", decì acchiamendànne a la porte de la case, " e mmò am'a fa le cunde ".
La mamme e le fìgghie ca stèvene aschennùte cchiù se trevegghiòrne e pe la pavùre ièvene devendàte peccentrnne quànd'a nu pòdece.
Acchesì Mìinze Cule senò u cambanìidde e decì: " Mo salghe u prime gradìne ".
Come facì pe mmètte u pète sceuuò p'u sapòne ca stève e se spezzò na gamme.
"Ah! Maldètte a vvù ", gredò p'u delòre e pe la ragge Mìinze Cule, " ma v'agghi'avè all'òggne ".

Dlìn, dlìn, dlìn, senò n'alda volde u cambanìidde: " Mo salghe u secònde gradìne " e facì pe salì.
Brebùffete, sceuuò e se spezzò l'alda gamme. Mìinze Cule scettàve fuèche. Le maldezziùne arrevàvene n-giìle.

Iìnd'a la case la mamme e le fìgghie se facèrne iìnd'a le calzenìitte pe la pavùre; ma Mìinze Cule non z'affermàve.

Dlìn, dlìn, senò arrète u cambanìidde: " Stogghe a salì u tèrze gradìne ". Brebùffete, se spezzò nu vrazze e scettò cèrte lucche ca se sendèrne pezzìnghe a ccase de diàuue.
Dlìn, dlìn, dlìn, " Stoggh'a salì u quarte gradìne ". E come facì p'arrambecàsse se spezzò u ualde vrazze.

Che n-dutte chèsse arrevò suse cu velène e che la ragge a la vocche. Dètte na mazzàte de mìinze cule e aprì la porte.
U lìitte e u comò scèrn'a fernèsce m-bbacce o parète de facce m-bbrònd'a la porte.
Mìinze Cule tutt'arrabbiàte velòve pàgghie pe ccìinde ca vàdde schemegghiò u lìitte e come vedi la mamme e nu fìgghie iìnd'a nnudde l'accedì.
Acehesì sci vedènne a ttutte vanne. Acchiò nu fìgghie iìnd'o comò e u-accedì, acchiò u ualde iìnd'o uarnàre e u-accedì. N-zzòmme l'accedì a ttutte, scolùse a ccudde ca stève iìnd'a la graste.

Acquànne se retrò u-attàne, cusse fìgghie nge decì tutte.
U-attàne ce facì? S'armò e sscì ch'u fìgghie a la case de Mìinze Cule. Chòsse come u vedi, decì: " Ce uè?"
"Tu"
, respennì u-attàne, "si accìse la famìgghia mè. E mmò iì agghi'accìte a ttè ".
"No, no", decì Mìinze Cule, “non zo state iì".
"Nonn'e vvère ", decì u fìgghie, "ii te so vviste. Tu si state. Papà, accìdele".

Sènza ca Mìinze Cule petèsse cercà aiùte, che la sckùme a la vòcche, u-attàne l'accedì e se ne sci a la case ch'u figghie.
Come trasì pegghiò na medecìne pe ffà resescetà le crestiàne e l'ammenò sop'a ttutte le figghie e a la megghière ca ièvene state accìse e cchidde resescetòrne e stèrne chendìinde e felìsce.

Stòria mè non è cchiù, male a llore e bbène a nnù.


1 commento:

Anonimo ha detto...

Bella la canzone "The girl in Bukkake".

Fer.